Online nahlásenie škodovej udalosti

Majetok

Nahlásiť

Kedy nahlasovať Majetok?

Zodpovednosť za škodu

Nahlásiť

Kedy nahlasovať Zodpovednosť?

Neviete cez ktorý formulár nahlásiť škodovú udalosť?

My Vám poradíme

Potrebujem poradiť

vehicles

Postup riešenia škody

Záchrana zdravia a majetku ihneď

Záchrana zdravia a majetku

 • v prípade vzniknutej škodovej udalosti je prioritou ochrana zdravia a zabezpečenie pomoci. Zaistite, aby sa škoda ďalej nezväčšovala a nerozširovala (napr. uzavretie prívodu vody, provizórna oprava strešnej krytiny), 
 • ak máte podozrenie, že došlo k spáchaniu alebo pokusu o trestný čin, privolajte políciu. V prípade škôd spôsobených požiarom volajte hasičov, a to aj v prípade uhasenia požiaru vlastnými silami,
 • s finálnou opravou a odstraňovaním škôd počkajte až na pokyn poisťovne. Nezabudnite riadne zdokumentovať škodovú udalosť a zhotoviť fotografie. Pokiaľ sa nejedná o predmety podliehajúce rýchlej skaze, uchovajte poškodené veci do vykonania obhliadky poisťovňou, príp. obdržania iného pokynu poisťovne.

Viac informácií

Dokumentácia škody na majetku

Škodovú udalosť je potrebné zdokumentovať. Zaznamenajte vzniknutú škodu a zhotovte detailné fotografie všetkých poškodených predmetov. Dôležité je zhotoviť a pripojiť aj fotografiu s celkovým pohľadom na poškodené veci a miesto škody. Na fotografiách by mal byť viditeľný konečný rozsah poškodenia.

Viac informácií

Dokumentácia škody na majetku ihneď
Zoznam poškodených vecí na výzvu poisťovne

Zoznam poškodených vecí

Vytvorte si zoznam poškodených či odcudzených vecí, doplňte ich vek a obstarávacie ceny. Pokúste sa pripraviť potrebné obstarávacie doklady k uvedeným položkám.

Viac informácií

Nahlásenie škodovej udalosti

 • škodovú udalosť nahláste poisťovni v najkratšom možnom čase,
 • online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody,
 • pred samotným hlásením si pripravte:  
  • údaje o zmluve ( číslo zmluvy)
  • údaje o škodovej udalosti (čo a kde sa stalo)
  • údaje o účastníkoch, poškodenom majetku, vrátane kontaktov (telefonických, mailových),
 • pripojením správne vyplnených dokumentov a fotodokumentácie prispejete k urýchleniu likvidácie škodovej udalosti
 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mail vám zašleme potvrdenie o registrácií.

Viac informácií

Nahlásenie škodovej udalosti bezodkladne
Obhliadka technikom do 5 dní

Obhliadka technikom

Podľa typu a rozsahu škody vás bude kontaktovať technik ohľadom vykonania obhliadky škody. Dátum, čas a miesto si dohodnete priamo s technikom.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti

Likvidátor preštuduje všetky doložené podklady ku škodovej udalosti. Ak sú postačujúce na ukončenie škodovej udalosti, likvidátor pristúpi k likvidácií. V prípade potreby budú vyžiadané doplňujúce doklady.

 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mailovú adresu vám zašleme potvrdenie o registrácií,
 • zaslané dokumenty budú zaradené na spracovanie, 
 • v prípade nutnosti predloženia ďalších dokladov budú od vás vyžiadané poštou alebo e-mailom,
 • dokumenty potrebné pre vybavenie škodovej udalosti je možné zaradiť online na odkaze: Informácie o stave škody.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti do 15 dní od ukončenia šetrenia
Informácie o stave škodovej udalosti

Informácie o stave škodovej udalosti

 • po pridelení čísla škodovej udalosti môžete proces jej vybavovania sledovať online na odkaze: Informácie o stave škody,
 • ak vám v priebehu vybavovania škodovej udalosti bude niečo nejasné, napíšte nám mail na cmd@uniqa.sk, 
 • do mailu vždy uveďte číslo škodovej udalosti, aby vaša otázka mohla byť správne zaradená a spracovaná.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti

Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení šetrenia škodovej udalosti. O jeho ukončení budú strany písomne informované.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti
Uzatvorenie škodovej udalosti

Uzatvorenie škodovej udalosti

 

Dokumenty na stiahnutie

Pre zvolený druh poistenia nie sú k dispozícii žiadne dokumenty na stiahnutie. 
Škodovú udalosť, prosím, hláste online, telefonicky (+421) 2 32 600 100 alebo osobne na ktorejkoľvek z našich pobočiek.

Často kladené otázky

Aké sú možnosti nahlásenia škodovej udalosti?
 • Online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody. Do hlásenia môžete okamžite pripojiť požadované dokumenty, čím urýchlite dobu likvidácie škody. Aktuálny stav likvidácie škody môžete sledovať online na odkaze: Informácie o stave škody.
 • Telefonicky: infolinka (+421) 232 600 100
 • Osobne na pobočke
Ako rýchlo príde pracovník poisťovne na obhliadku?
 • v prípade potreby obhliadky je pracovník poisťovne (technik) vyslaný najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia škodovej udalosti,
 • vždy je vhodné zhotoviť aj vlastnú fotodokumentáciu (ihneď po zistení, ako aj z priebežného odstraňovania škôd pred príchodom technika).
Čo robiť v prípade, ak nie je možné predložiť doklad, ktorý odo mňa poisťovňa požaduje?
 • v takomto prípade je potrebné uviesť dôvod, pre ktorý nie je možné doklad predložiť, prípadne predložiť iný doklad, ktorý ho nahrádza (ak takým disponujete), 
 • pokiaľ uvedený doklad nezašlete alebo dostatočne nevysvetlíte dôvody jeho nedoloženia, bude od vás opakovane požadovaný, čím sa predĺži doba vybavenia.
Na akú osobu je možné vystaviť faktúru za opravu?
Faktúra za opravu sa vystavuje na osobu, ktorá si takúto opravu objednala. V zásade sa má jednať o vlastníka veci, teda poškodeného. Nie je možné vystaviť faktúru na poisťovňu.
Je možné preplatiť opravu priamo opravcovi?
 • pri škode na poistenom majetku klienta je možné o takúto úhradu požiadať. K žiadosti musí byť predložené poverenie klienta na takúto úhradu spolu s úplnými údajmi pre poskytnutie platby,
 • pri škode na majetku tretích osôb (poistenie zodpovednosti za škodu) takéto plnenie nie je možné a nie je ani možné vystaviť krycí list.
Kto je povinný nahlásiť škodovú udalosť a predložiť doklady?
 • škodovú udalosť musí vždy nahlásiť poistený. Nie je možné, aby poistné plnenie bolo vyplatené z poistnej zmluvy bez vyjadrenia poisteného ku škode a jej okolnostiam, 
 • povinnosť predložiť požadované doklady má ten, kto má nárok na poistné plnenie,
 • všetky doklady musia byť čitateľné, zrozumiteľné, označené a podpísané zodpovednou osobou. Neúplné doklady (nečitateľné, neoznačené, nepodpísané, nezrozumiteľné) nie je možné považovať za doručené.
Kedy je potrebné nahlásiť škodovú udalosť?
 • škodovú udalosť je v zmysle poistných podmienok potrebné hlásiť bezodkladne,
 • škodovú udalosť nahláste skôr, ako začnete odstraňovať jej následky (okrem nevyhnutných bezpečnostných a hygienických opatrení, alebo opatrení na predchádzanie vzniku ďalších škôd a zväčšovania existujúcich).
Aký je rozdiel medzi plnením podľa faktúry a plnením rozpočtom?
 • plnenie rozpočtom je plnenie podľa rozpočtových programov (napr. stavebných, či kalkulácie opráv vozidiel). Pri tejto forme nie je potrebné predloženie dokladov o oprave, preto nie je možné poskytnúť takéto plnenie v každom prípade a nie je ani možné si ho voči poisťovni nárokovať,
 • v prípade výpočtu podľa faktúr za opravu je potrebné, aby boli predložené daňové doklady o vykonanej oprave, a aby tieto obsahovali súpis fakturovaných položiek.
Pokiaľ zamestnanec spôsobí škodu tretej osobe (odlišnej od zamestnávateľa), môže byť faktúra za opravu vystavená na tohto zamestnanca?
V zmysle právnych predpisov je za škodu spôsobenú tretím osobám zodpovedný výhradne zamestnávateľ. Po poskytnutí odškodnenia tretej osobe (napr. zákazníkovi) je zamestnávateľ oprávnený žiadať náhradu voči zamestnancovi podľa Zákonníka práce.
Môže poistený uhradiť škodu poškodenému?
 • práva a povinnosti poisteného sú uvedené v konkrétnych poistných podmienkach jeho zmluvy, 
 • v prípade úhrady škody poškodenému bez vyjadrenia poisťovne sa poistený vystaví riziku, že poškodený s ním nebude spolupracovať a neposkytne mu doklady potrebné k uplatneniu nároku voči poisťovni.
Kontakty
Zavolajte nám
Všeobecná infolinka
(+421) 2 32 600 100
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00
Napíšte nám
Zavoláme vám
Pomoc v núdzi

Kontakty na asistenčné služby

(+421) 2 58 252 188
(+421) 2 54 411 029
0850 666 666
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 32 666 666
(+421) 2 54 411 029
0850 850 111
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 54 411 029