Online nahlásenie škodovej udalosti

Cestovné poistenie

Nahlásiť

Kedy nahlasovať škodu z cestovného poistenia?

Insolvencia CK

Nahlásiť

Kedy hlásiť škodu z poistenia v prípade úpadku cestovnej kancelárie?

vehicles

Postup riešenia škody pre Cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie / spôsobená škoda bezodkladne

Lekárske ošetrenie / spôsobená škoda

 • v prípade, že potrebujete lekárske ošetrenie, volajte na infolinku UNIQA: +421 2 32 600 100 a vyhľadajte okamžitú pomoc lekára, 
 • nezabudnite si zachovať potrebné doklady (lekárska správa z prvého ošetrenia, policajný protokol, atď.). Pokiaľ spôsobíte škodu na veci, je potrebné si zachovať aj originál faktúry na úhradu poškodenej veci, vrátane dokladu o úhrade (pokiaľ ste poškodenú vec už uhradili),
 • pri hospitalizácií v nemocnici predložte asistenčnú kartičku k poisteniu,
 • pokiaľ miestne zariadenie/lekár neakceptuje garanciu platby od UNIQA poisťovne, uhraďte náklady na lekársku starostlivosť v hotovosti na mieste. Doklady o platbe nám predložte po návrate do SR. Poistné plnenie vám bude zaslané na váš účet v eurách.

* po vzniku škodovej udalosti bezodkladne nahláste udalosť asistenčnej službe.
* v prípade, ak ste úhradu za udalosť riešili vlastnými prostriedkami, je dôležité predložiť doklady o úhrade čo najskôr po príchode do SR.

Viac informácií

Kontaktovanie asistenčnej linky

 • pokiaľ sa v zahraničí dostanete do situácie, v ktorej budete potrebovať pomoc, volajte na infolinku UNIQA: +421 2 32 600 100,
 • pri telefóne s asistenčnou linkou uveďte:
  • číslo poistnej zmluvy, 
  • meno a priezvisko poisteného, 
  • miesto aktuálneho pobytu poisteného (adresa, nemocnica, telefonický kontakt),
  • popis škodovej udalosti.

*po vzniku škodovej udalosti bezodkladne nahláste udalosť asistenčnej službe.

Viac informácií

Kontaktovanie asistenčnej linky bezodkladne
Nahlásenie škodovej udalosti čo najskôr po návrate do SR

Nahlásenie škodovej udalosti

 • škodovú udalosť nám nahláste čo najskôr po návrate do SR,
 • online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody,
 • pred samotným hlásením si pripravte:  
  • údaje o zmluve ( číslo zmluvy)
  • údaje o škodovej udalosti (čo a kedy sa stalo)
  • údaje o účastníkoch, vrátane kontaktov (telefonických, mailových),
  • protokol polície a lekársku správu s podobnou diagnózou poranení  poškodeného (pri škodách zodpovednosti), 
  • lekársku správu (pri škodách na zdraví), 
  • doklady o úhrade prípadného lekárskeho ošetrenia,
  • číslo bankového účtu (v prípade, že budete požadovať výplatu poistného plnenia na bankový účet),
  • potvrdenie poskytovateľa služby s uvedením vyčíslenej výšky storno poplatku (poistenie storno poplatkov).
 • pripojením správne vyplnených dokumentov, dokladov a fotodokumentácie prispejete k urýchleniu likvidácie škodovej udalosti
 • po nahlásení vám na e-mail zašleme potvrdenie o registrácií.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti

Likvidátor preštuduje všetky doložené podklady ku škodovej udalosti. Ak sú postačujúce na ukončenie škodovej udalosti, likvidátor pristúpi k likvidácií. V prípade potreby budú vyžiadané doplňujúce doklady.

 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mailovú adresu vám zašleme potvrdenie o registrácií,
 • zaslané dokumenty budú zaradené na spracovanie, 
 • v prípade potreby predloženia ďalších dokladov budú od vás vyžiadané poštou alebo e-mailom (prosíme uistite sa, že ste zadali správne a aktuálne kontakty)

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti 15 dní po ukončení šetrenia
Informácie o stave škodovej udalosti

Informácie o stave škodovej udalosti

Informácie o priebehu riešenia škodovej udalosti môžete získať na infolinke: (+421) 232 600 100.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti

Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení šetrenia škodovej udalosti. O jeho ukončení budú strany písomne informované.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti
Uzatvorenie škodovej udalosti

Uzatvorenie škodovej udalosti

 

Dokumenty na stiahnutie

Škodovú udalosť, prosím, hláste online.
Nie je potrebné sťahovať žiadne dokumenty.

Často kladené otázky

Čo robiť v prípade akútnych zdravotných problémov v zahraničí?
 • kontaktujte asistenčnú službu UNIQA: +421 2 32 600 100,
 • pri telefonáte s asistenčnou službou uveďte:
  • číslo poistnej zmluvy, 
  • meno a priezvisko poisteného, 
  • miesto aktuálneho pobytu poisteného (adresa, nemocnica, telefonický kontakt),
  • popis škodovej udalosti,
 • pri hospitalizácií v nemocnici predložte asistenčnú kartičku k poisteniu,
 • pokiaľ miestne zariadenie/lekár neakceptuje garanciu platby od UNIQA poisťovne, uhraďte náklady na lekársku starostlivosť v hotovosti na mieste. Doklady o platbe nám predložte po návrate do SR. Poistné plnenie vám bude zaslané na váš účet v eurách.
Aké sú možnosti nahlásenia škodovej udalosti?
 • Online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody. Do hlásenia môžete okamžite pripojiť požadované dokumenty, čím urýchlite dobu likvidácie škody. Aktuálny stav likvidácie škody môžete sledovať online na odkaze: Informácie o stave škody.
 • Osobne na pobočke
Kontakty
Zavolajte nám
Všeobecná infolinka
(+421) 2 32 600 100
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00
Napíšte nám
Zavoláme vám