Online nahlásenie škodovej udalosti

Cestovné poistenie

Nahlásiť

Kedy nahlasovať škodu z cestovného poistenia?

vehicles

Postup riešenia škody

Lekárske ošetrenie / spôsobená škoda bezodkladne

Lekárske ošetrenie / spôsobená škoda

 • v prípade, že potrebujete lekárske ošetrenie, volajte na infolinku UNIQA: +421 2 544 11 029 a vyhľadajte okamžitú pomoc lekára, 
 • nezabudnite si zachovať potrebné doklady (lekárska správa z prvého ošetrenia, policajný protokol, atď.). Pokiaľ spôsobíte škodu na veci, je potrebné si zachovať aj originál faktúry na úhradu poškodenej veci, vrátane dokladu o úhrade (pokiaľ ste poškodenú vec už uhradili),
 • pri hospitalizácií v nemocnici predložte asistenčnú kartičku k poisteniu,
 • pokiaľ miestne zariadenie/lekár neakceptuje garanciu platby od UNIQA poisťovne, uhraďte náklady na lekársku starostlivosť v hotovosti na mieste. Doklady o platbe nám predložte po návrate do SR. Poistné plnenie vám bude zaslané na váš účet v eurách.

* po vzniku ŠU bezodkladne nahláste udalosť asistenčnej službe.
* v prípade, ak ste úhradu za udalosť riešili vlastnými prostriedkami, je dôležité predložiť doklady o úhrade čo najskôr po príchode do SR.
 

Viac informácií

Kontaktovanie asistenčnej linky

 • pokiaľ sa v zahraničí dostanete do situácie, v ktorej budete potrebovať pomoc, volajte na infolinku UNIQA: +421 2 544 11 029,
 • pri telefóne s asistenčnou linkou uveďte:
  • číslo poistnej zmluvy, 
  • meno a priezvisko poisteného, 
  • miesto aktuálneho pobytu poisteného (adresa, nemocnica, telefonický kontakt),
  • popis škodovej udalosti.

*po vzniku ŠU bezodkladne nahláste udalosť asistenčnej službe.

Viac informácií

Kontaktovanie asistenčnej linky bezodkladne
Nahlásenie škodovej udalosti čo najskôr po návrate do SR

Nahlásenie škodovej udalosti

 • škodovú udalosť nám nahláste čo najskôr po návrate do SR,
 • online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody,
 • pred samotným hlásením si pripravte:  
  • údaje o zmluve ( číslo zmluvy)
  • údaje o škodovej udalosti (čo a kedy sa stalo)
  • údaje o účastníkoch, vrátane kontaktov (telefonických, mailových),
  • protokol polície a lekársku správu s podobnou diagnózou poranení  poškodeného (pri škodách zodpovednosti), 
  • lekársku správu (pri škodách na zdraví), 
  • doklady o úhrade prípadného lekárskeho ošetrenia,
  • číslo bankového účtu (v prípade, že budete požadovať výplatu poistného plnenia na bankový účet),
  • potvrdenie poskytovateľa služby s uvedením vyčíslenej výšky storno poplatku (poistenie storno poplatkov).
 • pripojením správne vyplnených dokumentov a fotodokumentácie prispejete k urýchleniu likvidácie škodovej udalosti
 • po nahlásení vám na e-mail zašleme potvrdenie o registrácií.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti

Likvidátor preštuduje všetky doložené podklady ku škodovej udalosti. Ak sú postačujúce na ukončenie škodovej udalosti, likvidátor pristúpi k likvidácií. V prípade potreby budú vyžiadané doplňujúce doklady.

 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mailovú adresu vám zašleme potvrdenie o registrácií,
 • zaslané dokumenty budú zaradené na spracovanie, 
 • v prípade nutnosti predloženia ďalších dokladov budú od vás vyžiadané poštou alebo e-mailom.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti 15 dní po doručení dokumentov
Informácie o stave škodovej udalosti

Informácie o stave škodovej udalosti

Informácie o priebehu riešenia škodovej udalosti môžete získať na infolinke: (+421) 232 600 100.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti

Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení šetrenia škodovej udalosti. O jeho ukončení budú strany písomne informované.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti
Uzatvorenie škodovej udalosti

Uzatvorenie škodovej udalosti

 

Dokumenty na stiahnutie

Pre klientov Tatra banky

Často kladené otázky

Čo robiť v prípade akútnych zdravotných problémov v zahraničí?
 • kontaktujte asistenčnú službu UNIQA: +421 2 544 11 029,
 • pri telefonáte s asistenčnou službou uveďte:
  • číslo poistnej zmluvy, 
  • meno a priezvisko poisteného, 
  • miesto aktuálneho pobytu poisteného (adresa, nemocnica, telefonický kontakt),
  • popis škodovej udalosti,
 • pri hospitalizácií v nemocnici predložte asistenčnú kartičku k poisteniu,
 • pokiaľ miestne zariadenie/lekár neakceptuje garanciu platby od UNIQA poisťovne, uhraďte náklady na lekársku starostlivosť v hotovosti na mieste. Doklady o platbe nám predložte po návrate do SR. Poistné plnenie vám bude zaslané na váš účet v eurách.
Aké sú ďalšie možnosti nahlásenia škodovej udalosti?
 • telefonicky: (+421) 232 600 100,
 • e-mailom: cmd@uniqa.sk,
 • osobne: navštívte naše kontaktné miesta, 
 • poštou: vyplnený a podpísaný formulár spolu s podkladmi ku škodovej udalosti pošlite na adresu UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava,
 • online: online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody. Pri online nahlasovaní môžete okamžite pripojiť požadované dokumenty, čím urýchlite dobu trvania likvidácie škodovej udalosti. Informácie o aktuálnom stave likvidácie škodovej udalosti môžete získať na infolinke: (+421) 232 600 100.
Kontakty
Zavolajte nám
Všeobecná infolinka
(+421) 2 32 600 100
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00
Napíšte nám
Zavoláme vám
Pomoc v núdzi
(+421) 2 58 252 188
(+421) 2 54 411 029
0850 666 666
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 32 666 666
(+421) 2 54 411 029
0850 850 111
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 54 411 029